Semalt hünärmeni web çykarmak guralynyň sanawyny paýlaşýar

Web sahypasyny gurmalymy ýa-da RSS ýazgylaryňyzy takyk, peýdaly we hakyky maglumatlar bilen almaly bolsaňyz, ekrany döwmek we maglumatlary çykarmak programmalarynyň birnäçesini ulanyp bilersiňiz.

Önüm maglumatlaryny web sahypasyndan yzygiderli almak isleseňiz, Mozenda saýlamaly. Dürli syýahat portallaryny, sosial media saýtlaryny we habar beriş serişdelerini gyrmaly bolsaňyz, Uipath we Kimono siziň üçin iň gowusydyr.

Bu 3 gural bilen, anketany doldurmak taslamalaryny awtomatlaşdyryp bilersiňiz we internetde gözleg geçirip bilersiňiz.

1. Kimono

Kimono meşhur web maglumatlary çykarmak we ekrany döwmek programmasydyr. Işlerini janly maglumatlar bilen güýçlendirmek isleýänler üçin ideal, Kimonodan peýdalanmak üçin kodlaşdyrmak endikleri gerek däl. Wagtyňyzy tygşytlap biler we web sahypaňyzy döwýän maglumatlar bilen doldurar. Kimono öz funksiýalaryny dogry ýerine ýetirip biler ýaly, bu guraly göçürip almaly we sahypa elementlerini görkezmeli we käbir mysallar bermeli. Dürli aýratynlyklary bolan mugt programma we kärhanalar we erkin işleýänler üçin amatly. Kimono maglumatlaryňyzy JSON we CSV formatlarynda bellik edýär we web sahypalaryňyz üçin API-ler döredýär we soňra ulanmak üçin maglumatlar bazasynda saklanýar. Bu sahypa nawigasiýasyny talap etmeýär we maglumatlary çykarmak işini çaltlaşdyrýar.

2. Mozenda

“Mozenda” mugt iş stoly programmasy we ekrany döwmek programmasydyr. Çäklendirilmedik web sahypalaryndan ähli maglumatlary gyrmaga kömek edýär. Bu hyzmat ähli web sahypalaryny potensial maglumat çeşmesi hökmünde kabul eder we Mozenda-dan peýdalanmak üçin hiç hili programmirleme endikleri gerek däl. Köp sanly programmist we SEO hünärmenleri tarapyndan maslahat berildi. Diňe web sahypalaryňyzy tabşyrmaly we Mozenda öz wezipelerini ýerine ýetirmeli. Mozendanyň API-sine aňsatlyk bilen girip we takyk maglumat alyp bilersiňiz. Ekran suratlary arkaly bize ekrany döwmek prosesi bilen ýol görkezer we bir sagadyň dowamynda ýüzlerçe müňlerçe web sahypalaryny gaýtadan işläp biler. Bu programmany ulanmak aňsat we asla tehniki başarnyklary talap etmeýär. Kämahal, Mozenda maglumatlary 24 sagada çenli gyryp we web sahypalaryny gaýtadan işläp biler we bu guralyň ýekeje kemçiligi.

3. Uipath

Uipath dürli web sahypalaryny döretmekde we ulanyjylar üçin köp web sahypalaryny gaýtadan işlemekde ýöriteleşendir. Iň ygtybarly we iň oňat ekrany döwmek we maglumatlary çykarmak programmalarynyň biridir. Kodlaýjylar we web döredijiler üçin hem ajaýyp we sahypa nawigasiýasy ýaly maglumatlary çykarmak kynçylyklaryndan aňsatlyk bilen geçip biler. Diňe web sahypalaryňyzy däl, eýsem dürli PDF faýllaryny hem gyrýar. Diňe bu web gyrkyjy jadygöýini açmaly we döwmek üçin zerur maglumatlary görkezmeli. Uipath, degişli sütünlerde takyk we täzelenen maglumatlary berip, bir sagadyň dowamynda müňlerçe web sahypasyny gyrar.

mass gmail